Lista artykułów

Nazwa artykułu
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXX/187/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2016
r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2017-2020 dla Gminy Goworowo
19.05.2018 więcej
Program Wspierania Rodziny w Gminie Goworowo na Lata 2017-2019
Uchwała Nr XXX/186/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2016
r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Goworowo na Lata 2017-2019
19.05.2018 więcej
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr XXVIII/176/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 listopada
2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
19.05.2018 więcej
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Uchwała Nr XV/107/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 listopada
2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
19.05.2018 więcej
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 listopada
2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
19.05.2018 więcej
Program na rzecz Osób Starszych w Gminie Goworowo na lata 2014-2021
Uchwała Nr XLVI/274/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 lipca 2014
r. w sprawie przyjęcia Programu na rzecz Osób Starszych w
Gminie Goworowo na lata 2014-2021
19.05.2018 więcej
Program Wspierania Rodziny w Gminie Goworowo na lata 2014-2016
Uchwała Nr XLVI/273/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 lipca 2014
r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Goworowo na lata 2014-2016
19.05.2018 więcej
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2021
Uchwała Nr XLVI/272/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 lipca 2014
r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2014-2021
19.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się