2019-09-13

Tryb udzielania pomocy społecznej

Kto może korzystać z pomocy społecznej?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie,
 • uprawnionym cudzoziemcom, przy czym muszą one zamieszkiwać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie są warunki uzyskania pomocy?

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom samotnym i rodzinom, jeśli dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

Aktualnie kryteria dochodowe wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł,
 • osobie w rodzinie - 528 zł,
 • rodzinie - 528 zł x liczba członków rodziny.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • wartości świadczenia w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. Poz. 693),
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Jednocześnie muszą wystąpić powody uzasadniające przyznanie pomocy, np.:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • niepełnosprawność,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa,
 • wielodzietność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa,
 • przemoc w rodzinie,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Wymagane dokumenty:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • zaświadczenie o posiadanych dochodach wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
 • w przypadku osób chorych, niepełnosprawnych dokument poświadczający stan zdrowia lub niepełnosprawność,
 • inne dokumenty poświadczające sytuację bytową rodziny ubiegającej się o wsparcie.

 

ETAPY PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

1. Złożenie wniosku.

Świadczenia udzielane są na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • jej przedstawiciela ustawowego,
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Gminy Goworowo.

 

Przyporządkowanie ulic do poszczególnych pracowników socjalnych znajduje się w zakładce:

 

Rejony opiekuńcze Ośrodka

 

Wniosek o świadczenia z pomocy społecznej można złożyć:

 • osobiście u pracownika socjalnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie przy ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, w godz. 7:30-15:30),
 • telefonicznie pod nr telefonu: 29 7614015,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres ośrodka, bez konieczności wizyty w GOPS,
 • poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia:

  wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski

Kreator wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

 

Podstawą udzielenia pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, który przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy GOPS.

 

2. Sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, pracownik socjalny przeprowadza wywiad w miejscu stałego zamieszkania lub w miejscu czasowego pobytu. Wywiad przeprowadza właściwy ze względu na rejon pracownik socjalny. Celem wywiadu jest ustalenie aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby i rodziny oraz opracowanie planu pomocy. Zasady i tryb przeprowadzania wywiadu reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Brak zgody osoby zainteresowanej na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy. Strona występująca o pomoc powinna dysponować dokumentami, które pozwolą ustalić dane personalne oraz informacje niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, materialnej, stanu zdrowia. Pracownik socjalny może również prosić o złożenie oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia. W razie wystąpienia dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu udokumentowanego przez osobę / rodzinę ubiegającą się o przyznanie pomocy społecznej, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, można odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

 

3. Termin i sposób załatwienia wniosku o pomoc.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie do 14 dni od dnia wydania decyzji za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie. GOPS ponownie analizuje ww. sprawę, może zmienić własną decyzją lub  przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 KPA).

 

4. Realizacja przyznanego świadczenia.

Zakres przyznanej pomocy jest zależny od wielu czynników, a w szczególności wynika z indywidualnej sytuacji każdej osoby lub rodziny, a także od możliwości finansowych GOPS. Musi być przy tym zgodny z celami pomocy społecznej. Pracownik socjalny po przeprowadzeniu wywiadu zaproponuje pomoc, która jest możliwa do udzielenia w danym przypadku i uzasadniona sytuacją osoby lub rodziny występującej o pomoc.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

 

Brak współdziałania, a w szczególności:

 • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, lub niedotrzymanie jego postanowień,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną,
 • marnotrawienie przyznanych świadczeń

stanowią podstawę do:

 • odmowy przyznania lub ograniczenia świadczeń,
 • wstrzymania świadczeń pieniężnych,
 • przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się